نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه ذرت درجیرفت – 1400