نصب و راه اندازی دستگاه دوم بسته بندی سیلاژ ذرت در سبزوار