نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه ذرت در بوکان_1400