نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه در کرمان(سوغان)1400