دستگاه پرکن و بسته بندی ذرت کرمان – آقای اخلاصی پور