دستگاه بسته بندی سیلاژ ذرت
دستگاه مکانیزه ذرت علوفه بسته ۳۰کیلویی ذرت علوفه ای با اندازه دقیق آریا صنعت اسرار
بسته ۳۰کیلویی ذرت علوفه ای با اندازه دقیق آریا صنعت اسرار
دستگاه مکانیزه ذرت علوفه corn silage packing 30kg
دستگاه بسته بندی ذرت علوفه پوست پسته پوست نرم پسته 30 کیلویی

نمونه پروژه‌های بیشتر از شرکت آریا صنعت اسرار

.