تست بسته بندی ذرت علوفه ای

مقاومت دوخت بسته بندی ذرت علوفه‌ای

تست مقاومت دوخت بسته بندی علوفه در پرتاب از ارتفاع ۳ متری – شرکت آریا صنعت اسرار

 

پروژه‌های بیشتر از شرکت آریا صنعت اسرار .