ساخت دستگاه بسته بندی علوفه - آریا صنعت اسرار

تصاویری از پروژه انجام شده ساخت دستگاه بسته بندی علوفه دامی  توسط شرکت آریا صنعت اسرار در کارخانه خزر شهرستان آمل

خوارک دام بسته بندی ذرت علوفه ای پوست پسته بسته بندی سیلاژ

مشاهده پروژه‌های بیشتر از شرکت آریا صنعت