دستگاه بسته بندی مکانیزه ذرت

دستگاه بسته بندی علوفه و ذرت – پروژه انجام شده اراک

تصاویری از بسته بندی مکانیزه ذرت علوفه ای

ذرت های بسته بندی شده
دستگاه بسته بندی ذرت - آریا صنعت اسرار
فیلم دستگاه بسته بندی ذرت - آریا صنعت اسرار