نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه در شهرستان جهرم