تولید دستگاه بسته بندی ذرت و خوراک – پروژه ایرانشهر